Greatify

070-961 01 88

Ledarutveckling/coaching och testning

Anne Grefberg

Många ledarutvecklare är skeptiska till att använda tester i sina processer. Detta beror på att

coaching och testning kommer från väldigt olika positioner historiskt sätt, men detta är på väg att
ändras. Där coaching utgår ifrån en jämn maktbalans mellan coach och klient, associeras testning
med att någon expert eller test ska berätta för andra hur den personen ”är”. Coaching har ett
framtidsfokus, och centreras runt utveckling och möjligheter. Där har testning upplevds som
statiskt och fyrkantigt, och fokuserat på att boxa in människor i olika fack. Historiskt sätt har
testning utförts av erfarna kliniker, experter inom psykologi eller psykometri (testningsvetenskap).
Coaching däremot, är präglad av att vara erfarenhetsbaserat och multidisciplinärt. Coaching är en
mellanmänsklig process, medan testning anses vara något en person gör mot en annan. Det är
inte svårt att förstå på basis av detta, att coaching och testning inte har helt hittat tonen
sinsemellan… Men tiderna förändras!

Varför ska man använda tester i coaching och ledarutveckling? Ett test kan vara en tredje objektiv
röst i ett coachingssamtal eller en utvecklingsprocess. Den tredje rösten kan bidra med värdefull
input i samtalet, som man kan ha svårt att se som coach och klient. Tester kan även bidra med ett
vokabulär för att beskriva och diskutera utmaningar och känslor som hindrar klienten eller
ledarens professionella utveckling. Om man använder tester i utvecklingsinsatser är det även ett
sätt att få in mycket information på kort tid, som man sen kan använda i samtal och diskussioner
med klienten. Det är samtalet i sig själv som blir viktigt i en utvecklingsinsats – och inte
testresultatet som sådant, även om det är helt centralt att resultatet har god validitet (mäter det
man avser att mäta) och reliabilitet (stabil mätning över tid).

Testning i ledarutveckling och coaching ersätter inte den mänskliga faktorn, utan den stödjer och
hjälper processen att fokusera på viktiga utvecklingsområden och insikter.

Facet5 är ett verktyg som mäter personlighet, och bygger på personlighetsteorin Big Five som är
den etablerade teorin för att beskriva personlighet globalt. Du och din klient får en fyllig rapport
med matnyttig information och diskussionsunderlag för fortsatt utveckling av ledarskap. För att
använda Facet5 i ledarutveckling eller coaching går du en utbildning som resulterar i en
certifiering. I samband med det, får du din egen rapport så du själv känner hur det är att göra
kartläggningen.